Vu? ?a?nh ca? mu?a ??ng ?? H?? Tra Can nh? m??t bu?i biê?u d

  Routers配置     |      2023-04-08 18:15

H?? Tra Can n??m ?? Huyê?n t?? tri? dan t??c M?ng C? Tiê?n Gorlos, tha?nh ph?? Tu?ng Nguyên, ti?nh Ca?t Lam, Trung Qu??c, la? m??t trong 10 h?? n???c ngo?t l??n nha?t cu?a Trung Qu??c. Các th? h? ng??i dan sinh s??ng ta?i ?ay ?ê?u s??ng b??ng nghê? ?a?nh b??t ca?, ????c go?i la? “B?? la?c ?a?nh ca? cu??i cu?ng ?? miê?n b??c Trung Qu??c”. Ph??ng pha?p ?a?nh ca? mu?a ??ng th? s? “con ng??a quay t??i, tha? l???i d???i b?ng” v??n thi?nh ha?nh va?o ???i Nha? Liêu va? Nha? Kim ca?ch ?ay 900 n?m tr???c. Ha?ng nghi?n n?m nay, nh??ng th?? ?a?nh ca? ?? H?? Tra Can lu?n gi?? truyê?n th??ng ?a?nh ca? mu?a ??ng ????c truyê?n t?? ?ng cha.

Hiê?n nay, ca?nh quan ky? ti?ch ?a?nh ca? mu?a ??ng trên H?? Tra Can ?a? ????c c?ng nha?n la? di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? ca?p qu??c gia cu?a Trung Qu??c, h?n n??a, do a?nh h???ng cu?a ch??ng tri?nh truyê?n hi?nh “Trên ?a?u l???i Trung Qu??c”, vu? ?a?nh ca? mu?a ??ng trên H?? Tra Can ?a? tr?? tha?nh th??ng hiê?u du li?ch sinh tha?i n??i tiê?ng ?? Trung Qu??c va? n???c ngoa?i, ha?ng n?m ?ê?u thu hu?t ra?t nhiê?u du kha?ch kh?ng nga?i ????ng xa va? gia? re?t ?ê?n ?ay du li?ch.

C?? ?ê?n sau tiê?t ??ng Chi? va? tr???c Tê?t ha?ng n?m, la? th??i ?iê?m va?ng cu?a vu? ?a?nh ca? mu?a ??ng trên H?? Tra Can. Theo truyê?n th??ng, tr???c vu? ?a?nh ca? mu?a ??ng, se? kh?ng thê? thiê?u lê? “tê? H??, c??ng l???i”. Ca?c nghi th??c ca?u phu?c, l?y l??a thiêng la? s?? kê? th??a cu?a ng???i trong gia t??c ???i v??i v?n ho?a ?a?nh ca? c??.

5h sa?ng, th??i tiê?t am 30 ??? C, ?i trên m??t b?ng H?? Tra Can khoa?ng 4 cay s??, ? t? c?a phóng viên ?a? ?ê?n ch?? ?a?nh ca?. Va?o lu?c na?y, ?ng Tr??ng V?n, ng???i kê? th??a v?n ho?a ?a?nh ca? H?? Tra Can thê? hê? th?? 20, “anh ca? ?a?nh ca?” va? h?n 50 anh em, h?n 10 con ng??a ?a? b??t ?a?u làm vi?c.

Ca?c th?? ca? khoan 280 l?? trên l?p b?ng da?y 50 cm ?ê? tha? l???i, r??i du?ng ga?y da?i ??a l???i dài 2000 me?t r?ng 12 me?t xu?ng n???c nh? xe chi? lu??n kim.

S??p ?ê?n bu??i tr?a, trên m??t b?ng ?a? co? h?n 100 chiê?c xe va? ha?ng tr?m ng???i. L?ng ma?y va? rau cu?a ho? ?a? ?o?ng b?ng vi? giá la?nh, nh?ng ho? pha?n kh??i h?ng ha?i tu? ta?p quanh l?? b?ng.

Sau m??t tiê?ng roi ng??a, 8 con ng??a quay bàn t??i, l???i ca? ????c ke?o lên kh?i m?t n???c t?? l?? b?ng, ha?ng chu?c nghi?n can ca? cu?ng ????c ke?o lên “b??”.

Tiê?p theo, trên m??t b?ng H?? Tra Can ?a? tr?? tha?nh ch?? ca? na?o nhiê?t, mo?i ng???i cho?n nh??ng con ca? l??n ?ê? ba?n trên ?iê?m thu mua.

“Vua ca?” (con cá ??u tiên b?t ????c) co? ha?m y? ca?t t???ng, lu?n ????c mo?i ng???i tranh nhau ?a?u gia? mua vê?. “Vua ca?” n?m nay ????c ba?n ?a?u gia? t?? 199.999 Nhan dan tê?, sau nhiê?u l??t ?a?u gia? quyê?t liê?t, cu??i cu?ng ????c giao di?ch v??i gia? 2.999.999 Nhan dan tê? cho H??i doanh nghiê?p Chiê?t Giang ?? ti?nh Ca?t Lam, ?ay c?ng là m?c gia? ky? lu?c.

?ê? ca?p t??i ta?i sao va?n du?ng ph??ng th??c ?a?nh ca? truyê?n th??ng na?y, “anh ca? ?a?nh ca?” Tr??ng V?n cho biê?t, ?a?nh ca? b??ng ma?y mo?c dê? pha? hoa?i m?i tr???ng, cu?ng kh?ng thu hu?t mo?i ng???i, truyê?n th??ng m??i la? th??i th???ng, kê? t??t nh??ng cau chuyê?n v?n ho?a ?a?nh ca? ?? H?? Tra Can, m??i co? thê? thu hu?t ca?ng nhiê?u du kha?ch, cu?ng ba?o vê? t??t h?n ma?nh h?? na?y, la?m cho H?? Tra Can n?m na?o cu?ng co? ca? ?ê? ?a?nh.