Nê?n kinh tê? s?? t?ng t??c, 15 nga?nh nghê? m??i, m? hi?nh

  Routers配置     |      2023-04-17 15:05

支持鍵盤← →鍵翻閱圖片

Nê?n kinh tê? s?? t?ng t??c, 15 nga?nh nghê? m??i, m? hi?nh m??i cu?a Trung Qu??c nha?n ????c s?? h?? tr?? vê? m??t chi?nh sa?ch(/4)
2020-07-16 17:57:01    瀏覽次數:    來源:CRI    網絡編輯:王琳

T?? gia?o du?c tr??c tuyê?n ?ê?n la?m viê?c t?? xa, t?? giao ha?ng kh?ng tiê?p xu?c ?ê?n chia se? nhan viên...Trong th??i gian pho?ng ch??ng di?ch Covid-19, nga?nh nghê? m??i, m? hi?nh m??i cu?a nê?n kinh tê? s?? Trung Qu??c ?a? thê? hiê?n s??c s??ng va? ti?nh de?o dai ma?nh me?.


Nga?y 15/7, 13 ban nga?nh Trung Qu??c ph??i h??p c?ng b?? m??t ba?n y? kiê?n, u?ng h?? s?? pha?t triê?n la?nh ma?nh cu?a nga?nh nghê? m??i, m? hi?nh m??i ?ê? ki?ch hoa?t thi? tr???ng tiêu du?ng, thu?c ?a?y m?? r??ng viê?c la?m. ?i?nh h???ng pha?t triê?n cu?a 15 nga?nh nghê? m??i, m? hi?nh m??i bao g??m gia?o du?c tr??c tuyê?n h??i nha?p, y tê? In-t?-ne?t, la?m viê?c tr??c tuyê?n nhanh tiê?n, pha?t triê?n “kinh tê? kh?ng ng???i” d??a trên c?ng nghê? m??i...